bảo trì

Ảnh: TL.

Trong đó, yêu cầu Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với VNR.

Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam trên cơ sở kế hoạch bảo trì hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021, quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ, ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia cho VNR; việc ký hợp đồng đặt hàng hoàn thành trước ngày 24/5/2021.

Những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu lập thành văn bản để báo cáo cấp có thẩm quyền; sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có) làm cơ sở tiếp tục thực hiện. Trình tự, thủ tục, chủ thể trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm dịch vụ công, đề xuất sửa chữa công trình không thay đổi (thực hiện như năm 2020).

Khẳng định hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia năm 2021 quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu phía VNR tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phù hợp với quy định; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định của Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 10/4/2019 và các quy định pháp luật khác liên quan.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT giao Vụ Kết cấu hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai thực hiện những nội dung công việc nêu trên.

Để đảm bảo tiến độ công việc, Bộ GTVT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp trên nguyên tắc các hoạt động quản lý, bảo trì kết câu hạ tầng đường sắt của VNR được tổ chức thực hiện thuận lợi, liên tục, theo quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 8/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GTVT và các quy định pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo hoạt động GTVT đường sắt thông suốt, an toàn.

Trước đó, từ đầu năm đến nay, do vướng mắc các quy định pháp luật và còn cách hiểu khác nhau về các quy định pháp luật này nên Cục Đường sắt Việt Nam - cơ quan được Bộ GTVT giao vốn chưa thể tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì đường sắt. Việc này khiến doanh nghiệp không được ứng vốn, gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương người lao động./.

Văn Nam-Trí Dũng