Cụ thể, tại Quyết định số 1889/QĐ-BTC, bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Tại Quyết định số 1888/QĐ-BTC, bổ nhiệm bà Đinh Thị Nương, Trưởng phòng, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Tại Quyết định số 1887/QĐ-BTC, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Truyền, Trưởng phòng, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá.

Các Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

N.P