Tổng cục Dự trữ Nhà nước vừa có công văn số 621/TCDT-KH về bổ sung các định hướng, giải pháp tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022. Trong đó, ngành Dự trữ Nhà nước tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch dự trữ quốc gia năm 2022.

Cụ thể, Tổng cục Dự trữ Nhà nước báo cáo bổ sung các định hướng, giải pháp tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG) năm 2022 như sau:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Dự trữ quốc gia; xây dựng và ban hành định mức, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quản lý chất lượng hàng DTQG làm cơ sở cho việc quản lý, điều hành DTQG.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước xây dựng, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành 2 đề án: Đề án Chiến lược phát triển DTQG đến năm 2030; Đề án Quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngành dự trữ nhà nước bổ sung 6 giải pháp, định hướng tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia
Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn Tây (Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hà Nội) nhập gạo dự trữ quốc gia theo kế hoạch năm 2022. Ảnh: Đức Minh

Thứ hai, tập trung tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch DTQG năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao; xây dựng kế hoạch DTQG năm 2023, kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước từ năm 2023 đến năm 2025; tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền mua bổ sung, mua bù hàng DTQG đã xuất cấp; bố trí dự trữ các mặt hàng thiết yếu, chiến lược tại các địa bàn, khu vực trọng điểm trên cả nước, bảo đảm có đủ nguồn lực chủ động ứng phó nhanh, hiệu quả khi có tình huống đột xuất, cấp bách xảy ra.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương, nhất là công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm ngân sách nhà nước và công tác xuất cấp hàng DTQG theo các quyết định của cấp có thẩm quyền, đảm bảo nguồn lực DTQG được sử dụng hiệu quả, đúng đối tượng.

Thứ tư, tích cực khảo sát, nắm bắt thông tin thường xuyên về giá trên thị trường, phối hợp với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), các đơn vị để theo kịp giá thị trường, chủ động triển khai kế hoạch mua bán năm 2022 kịp thời vụ và đúng thời điểm, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Thứ năm, chuẩn bị tốt mọi nguồn lực triển khai thực hiện xuất cấp hàng DTQG cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng khi có tình huống đột xuất phát sinh.

Cuối cùng, Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chủ động đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ./.