hội đồng tiền lương

Cơ chế tài chính của Hội đồng Tiền lương quốc gia áp dụng theo cơ chế tài chính của đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Ảnh: TL

Tại dự thảo, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất quy định về Hội đồng Tiền lương quốc gia với mô hình cơ bản như hiện nay và bổ sung, điều chỉnh một số nội dung để triển khai những vấn đề mới theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, như mở rộng chức năng, nhiệm vụ của hội đồng, bổ sung thành viên là chuyên gia độc lập, cơ chế bảo đảm hoạt động của hội đồng, với 4 nội dung chủ yếu:

Về chức năng, Hội đồng Tiền lương quốc gia thực hiện chức năng tư vấn cho Chính phủ về mức lương tối thiểu và chính sách tiền lương đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về nhiệm vụ, hội đồng thực hiện các nghiên cứu, khảo sát, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và xây dựng các báo cáo nghiên cứu về các yếu tố xác định mức lương tối thiểu theo quy định của Bộ luật Lao động; xây dựng phương án mức lương tối thiểu theo tháng, mức lương tối thiểu theo giờ và việc phân vùng địa bàn áp dụng; tổ chức thương lượng trên cơ sở đó khuyến nghị với Chính phủ việc điều chỉnh mức lương tối thiểu theo tháng và theo giờ hàng năm, từng thời kỳ; tư vấn, khuyến nghị về chính sách tiền lương áp dụng chung đối với người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Về cơ cấu tổ chức của hội đồng, số lượng thành viên tối đa 18 người, trong đó giữ nguyên cơ cấu hiện nay 15 thành viên, gồm đại diện Bộ LĐ-TB&XH (5 thành viên), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (5 thành viên), tổ chức đại diện người sử dụng lao động ở trung ương (5 thành viên), sau 8 năm hoạt động cho thấy cơ cấu thành viên hiện nay phù hợp với Việt Nam và bổ sung tối đa 3 thành viên là chuyên gia độc lập.

Các chuyên gia độc lập này là các nhà khoa học có uy tín, đang công tác nghiên cứu, giảng dạy các nội dung thuộc lĩnh vực lao động, tiền lương, kinh tế - xã hội tại viện nghiên cứu, trường đại học (không bao gồm viện nghiên cứu, trường đại học thuộc hệ thống tổ chức của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tổ chức của người sử dụng lao động) và do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH lựa chọn, bổ nhiệm sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng Tiền lương quốc gia.

Về cơ cấu tổ chức của hội đồng, giữ như hiện nay gồm chủ tịch, 3 phó chủ tịch và các ủy viên; trong đó chủ tịch là lãnh đạo Bộ LĐ-TB&XH để điều hành hoạt động chung của hội đồng; các phó chủ tịch có vai trò điều hành các hoạt động nội bộ của các ủy viên mỗi bên để độc lập nghiên cứu, điều tra, khảo sát phục vụ xây dựng phương án tiền lương tối thiểu vùng hàng năm.

Về hoạt động của hội đồng, quy định nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, thảo luận dân chủ, công khai, biểu quyết và kết luận theo đa số, đề cao vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng; hội đồng có con dấu riêng để bảo đảm tính đại diện 3 bên, độc lập với cơ quan nhà nước trong tư vấn, khuyến nghị; quy định cơ chế tài chính theo đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ để thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ./.

Bùi Tư