Đến nay, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 774 thủ tục, trong đó: lĩnh vực thuế là 235 TTHC; lĩnh vực hải quan là 225 TTHC; lĩnh vực kho bạc là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ là 7 TTHC; lĩnh vực chứng khoán là 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 191 TTHC.

Thay thế thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý giá
Bộ Tài chính luôn nỗ lực cải cách TTHC hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Về triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), tính đến ngày 18/10/2023, Bộ Tài chính có 774 DVCTT, trong đó: 116 DVCTT một phần (tương đương cấp độ 1, 2), 378 DVCTT toàn trình (tương đương cấp độ 3, 4) và 280 DVCTT cho tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 284 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Những nỗ lực cải cách của Bộ Tài chính đã tạo được sự thống nhất đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch TTHC; tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận và thực hiện TTHC; góp phần cắt giảm thủ tục, cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ TTHC cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Tài chính.

Theo Bộ Tài chính, từ nay tới cuối năm, Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, đánh giá các TTHC, các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh để thực hiện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các phương án chuẩn hóa, cắt giảm, đơn giản hóa quy định TTHC.

Đồng thời, Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kết nối, chia sẻ dữ liệu trên các hệ thống cơ sở dữ liệu của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính cũng sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC của các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, nâng cao vai trò, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát TTHC./.