Bộ Tài chính hiện có 8 đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo; 2 đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; 10 đơn vị lĩnh vực thông tin truyền thông, trong đó 6 đơn vị báo chí; 3 đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin và 9 đơn vị thuộc lĩnh vực sự nghiệp khác.

Bộ Tài chính đã giảm 28% đơn vị sự nghiệp công lập
Ảnh: Minh họa.

Trong báo cáo gửi Bộ Nội vụ về việc rà soát, xây dựng phương án sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, Bộ Tài chính kiến nghị cơ quan thẩm quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức bộ máy của ĐVSNCL bảo đảm thống nhất về thẩm quyền thành lập, phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Đồng thời, Bộ Tài chính kiến nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các đơn vị đồng bộ cả về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công, tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ quản lý nhà nước, giảm gánh nặng ngân sách.

Ngoài ra, Bộ Tài chính kiến nghị cơ quan thẩm quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp theo ngành, lĩnh vực; hướng dẫn triển khai xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của từng ngành, lĩnh vực làm cơ sở thực hiện quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của bộ, ngành, địa phương; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện./.