Theo dự thảo, quy tắc đạo đức nghề nghiệp thẩm định giá bao gồm các yêu cầu cơ bản sau: chính trực; độc lập, khách quan; có năng lực chuyên môn và tính thận trọng; bảo mật thông tin; hành vi chuyên nghiệp.

Thủ tục đăng ký dự thi cấp thẻ thẩm định giá lần đầu
Thẩm định viên về giá phải bảo mật thông tin.

Bộ Tài chính quy định rõ, chính trực đó là: Thẩm định viên về giá cần thẳng thắn và trung thực trong các mối quan hệ công việc và chuyên môn. Thẩm định viên về giá không được sử dụng những thông tin sai lệch, hoặc các thông tin được đưa ra một cách cẩu thả, thiếu cơ sở; không được bỏ bớt các thông tin mà nếu thiếu có thể gây hiểu nhầm cho người sử dụng báo cáo kết quả thẩm định giá.

Độc lập, khách quan đó là: Thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá không được để cho sự thiên vị, xung đột lợi ích, sự tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất hoặc tinh thần nào chi phối các xét đoán chuyên môn của thẩm định viên về giá. Trường hợp không đảm bảo tính độc lập và khách quan thì doanh nghiệp thẩm định giá, thẩm định viên về giá phải từ chối thực hiện cuộc thẩm định giá đó.

Có năng lực chuyên môn và tính thận trọng: Thẩm định viên về giá có hiểu biết về pháp luật, kiến thức chuyên môn về thẩm định giá và kỹ năng thực hành cần thiết để thực hiện thẩm định giá. Thẩm định viên về giá cần có năng lực chuyên môn và duy trì năng lực chuyên môn của bản thân trong hoạt động thẩm định giá thông qua việc học hỏi, trau dồi các kiến thức mới về thẩm định giá cũng như rèn luyện kỹ năng trong việc tiến hành hoạt động thẩm định giá. Thẩm định viên về giá cần thận trọng kiểm tra các dữ liệu thu thập được và cân nhắc trước khi đề xuất kết quả thẩm định giá.

Bảo mật thông tin đó là: Thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá không được tiết lộ các thông tin được khách hàng yêu cầu bảo mật về cuộc thẩm định giá khi không được sự đồng ý của khách hàng thẩm định giá hoặc không được pháp luật cho phép. Trường hợp đã kết thúc cuộc thẩm định giá thì vẫn phải tuân thủ yêu cầu bảo mật. Thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá không được sử dụng các thông tin được khách hàng yêu cầu bảo mật về cuộc thẩm định giá để phục vụ lợi ích của thẩm định viên về giá, doanh nghiệp thẩm định giá hoặc lợi ích của bên thứ ba.

Về hành vi chuyên nghiệp: Thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá cần đảm bảo việc thẩm định giá tuân thủ quy định của hệ thống chuẩn mực thẩm định giá và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Thẩm định viên về giá và doanh nghiệp thẩm định giá cần thể hiện trách nhiệm đối với khách hàng, cũng như lợi ích công chúng. Các nhận định chuyên môn cần cân nhắc đến tác động ở phạm vi rộng (nếu có) đối với bên thứ ba./.