hải quan

Bộ Tài chính thường xuyên rà soát để đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Ảnh: T.T.

Bộ Tài chính đã phối hợp với 13 bộ, ngành sửa đổi, bổ sung 80/87 văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực tài chính (chiếm 92%).

Tính đến tháng 6/2018, số thủ tục hành chính tại Bộ Tài chính đã triển khai trực tuyến là 893 thủ tục, trong đó 223 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 378 dịch vụ mức độ 2; 104 dịch vụ mức độ 3 và 188 dịch vụ mức độ 4. Triển khai hệ thống khai thuế qua mạng tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, với 99,88% số doanh nghiệp tham gia; số doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử đạt 95,84%; thực hiện hoàn thuế theo phương thức điện tử đạt 93,27% tổng số hồ sơ hoàn thuế.

Thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại tất cả các đơn vị hải quan (qua hệ thống VNACSS/VCIS); triển khai cổng thanh toán điện tử tại tất cả các cục hải quan; triển khai hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin lược khai hàng hóa điện tử (e-Manifest) tại các cảng biển. Cơ chế một cửa quốc gia đã kết nối 11/14 bộ, tuy nhiên mới có 53/284 thủ tục hành chính được thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN (đạt 18,66% so yêu cầu).

Đối với công tác cải cách hành chính, từ cuối năm 2017 Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 với 89 nhiệm vụ cụ thể thuộc 6 lĩnh vực.

Tiếp đó, Bộ cũng đã ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, định hướng đến năm 2020, với 66 giải pháp, nhiệm vụ gắn với 188 sản phẩm đầu ra, trọng tâm là lĩnh vực thuế, hải quan, quản lý nợ công, chứng khoán, bảo hiểm, nhằm góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ cũng đã đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, theo đó thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện (cắt giảm 92 điều kiện, đơn giản hóa 98 điều kiện), đạt 51,4%. Những nỗ lực cải cách trong quản lý hành chính thuế, hải quan đã được cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước đánh giá cao./.

Minh Anh