Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030 như sau: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, năng lực cán bộ thực hiện công tác ngoại giao kinh tế; Tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn quan hệ và tạo thế đan xen lợi ích kinh tế với các đối tác song phương và đa phương.

Bộ Tài chính lên kế hoạch triển khai công tác ngoại giao phục vụ phát triển đất nước
Bộ Tài chính chủ động tham gia, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác tài chính trong các Tiến trình hợp tác tài chính khu vực và đa phương.

Cụ thể, Bộ Tài chính chủ động tham gia, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác tài chính trong các Tiến trình hợp tác tài chính khu vực và đa phương như ASEAN, ASEAN+3, APEC, V20, ASEM, hợp tác tiểu vùng. Xây dựng kế hoạch hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính, quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại ngành Tài chính; tham mưu, trình Bộ sửa đổi Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính…

Ngoài ra, nâng cao chất lượng, hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030. Cụ thể: Theo sát diễn biến tình hình tài chính toàn cầu, các xu hướng hợp tác tài chính song phương, khu vực và quốc tế, các điều chỉnh chính sách của các nước; Rà soát, hoàn thiện khung khổ pháp lý và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật triển khai thực thi cam kết hội nhập trong lĩnh vực tài chính tại các hiệp định thương mại tự do (FTA), các hiệp định thương mại song phương và WTO…

Đồng thời, Bộ Tài chính đẩy mạnh vận động, thu hút nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tăng cường đối thoại chính sách nhằm nâng cao độ tin cậy trong quan hệ đối tác hợp tác tài chính và thu hút nguồn lực từ bên ngoài; Tăng cường thu hút nguồn tài chính xanh ưu đãi từ các nước đối tác, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ trên nguyên tắc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công…/.