Nội Bài

Cán bộ Hải quan sân bay Nội Bài vận hành hệ thống camera trực tuyến giám sát hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh. Ảnh: Hải Anh

Theo Bộ Tài chính, việc đầu tư phát triển hải quan số là nhiệm vụ cấp bách và cần thiết đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của ngành Hải quan.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, trong thời gian vừa qua, Tổng cục Hải quan đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

Đến nay, Tổng cục Hải quan đã triển khai và vận hành ổn định, an ninh, an toàn 21 phần mềm ứng dụng phục vụ tác nghiệp hải quan một cách toàn diện trong tất cả các lĩnh vực công tác, góp phần đưa công nghệ thông tin trở thành động lực trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, tăng cường năng lực quản lý nhà nước về hải quan, thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế và khu vực, là tiền đề hoàn thiện hải quan điện tử hướng tới hải quan số.

Mặc dù vậy, các hệ thống công nghệ thông tin của ngành Hải quan cần phải tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa đáp ứng các yêu cầu quản lý khắc phục được những hạn chế hiện nay. Cụ thể là các thiết bị được triển khai từ năm 2014 đã hết hao mòn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về tính sẵn sàng của hệ thống, chưa có hệ thống dự phòng, mức độ tích hợp chưa cao, một số lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan vẫn chưa được ứng dụng công nghệ thông tin và tự động hóa một cách đầy đủ như thanh tra, kiểm tra, miễn giảm hoàn thuế...

Hơn nữa, theo Bộ Tài chính, việc triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới còn nhằm đáp ứng thực hiện đầy đủ các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0.

Với mục đích nêu trên, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ cho Tổng cục Hải quan triển khai quyết định 97/QĐ-BTC với lộ trình từ năm 2021 – 2027, thuê đồng bộ phần mềm, phần cứng đáp ứng yêu cầu thực hiện toàn diện các nghiệp vụ hải quan và bảo đảm an ninh, an toàn của hệ thống. Đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin mới là hệ thống công nghệ thông tin tích hợp thông minh, ứng dụng tối đa công nghệ tiên tiến trên thế giới, trong đó tập trung ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0./.

Ngọc Linh