Liên quan đến rà soát, đơn giản thủ tục hành chính, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc bộ thống kê, rà soát, trình Bộ Tài chính phê duyệt phương án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau, được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền.

Các đơn vị thống kê, rà soát và trình Bộ Tài chính phê duyệt phương án và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc bộ với nhau, được quy định tại các văn bản do Bộ Tài chính ban hành.

Đến 2025 cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước
Đến 2025, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước.

Các tổng cục tổ chức triển khai việc thống kê, rà soát và phê duyệt phương án và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các đơn vị thuộc tổng cục với nhau, được quy định tại các văn bản do thủ trưởng đơn vị mình ban hành.

Tại kế hoạch này, Bộ Tài chính đặt ra mục tiêu về thống kê, công bố, công khai như sau: Trước ngày 1/4/2023, 100% TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính và TTHC nội bộ giữa các đơn vị với nhau được thống kê, công bố (lần đầu) trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa, đối với TTHC giữa các cơ quan hành chính nhà nước: trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC giữa các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

Trong đó: Trước ngày 1/10/2023, các đơn vị rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC đối với nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên (quản lý ngân sách; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên).

Trước ngày 1/1/2024, các đơn vị phải rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Trước ngày 1/1/2025, các đơn vị rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý./.

Đến 2025 cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính giữa cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Trước ngày 1/1/2025, 100% TTHC giữa các cơ quan nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.