Cử tri tỉnh Tây Ninh cho biết, do công tác phòng, chống dịch và thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP là rất khẩn cấp nên trong các năm 2021 và năm 2022 địa phương đã cắt giảm, tiết kiệm chi tối đa ngân sách các cấp, đồng thời huy động nguồn quỹ dự trữ tài chính địa phương và ngân sách cấp tỉnh để tập trung nguồn lực chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, bao gồm ứng trước nguồn ngân sách địa phương (NSĐP) để chi trả trước phần kinh phí thuộc nhiệm vụ ngân sách trung ương (NSTW).

Bố trí thêm ngân sách địa phương hỗ trợ người lao động gặp khó do dịch Covid-19
Huy động nguồn Quỹ dự trữ tài chính địa phương và ngân sách cấp tỉnh tập trung nguồn lực chi phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ cho phép địa phương được sử dụng nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chính sách hỗ trợ đã thực hiện, số tiền: 285,025 tỷ đồng; trường hợp không cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của NSĐP thì bổ sung hỗ trợ từ nguồn NSTW để hoàn trả lại nguồn cải cách tiền lương của NSĐP đã sử dụng nêu trên.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ quy định về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 quy định:

“Việc hỗ trợ NSNN thực hiện như sau: Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW trên 60% tự bảo đảm kinh phí thực hiện. NSTW hỗ trợ các địa phương còn lại theo nguyên tắc: 80% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh miền núi, Tây Nguyên. 60% mức thực chi theo quy định tại nghị quyết này đối với các tỉnh chưa tự cân đối ngân sách còn lại (ngoài các tỉnh miền núi, Tây Nguyên). 40% mức thực chi theo quy định tại Nghị quyết này đối với các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về NSTW còn lại. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng NSĐP (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 70% quỹ dự trữ tài chính địa phương, nguồn cải cách tiền lương còn dư để thực hiện theo các nguyên tắc, chế độ hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này”.

Theo Nghị quyết số 23/2021/QH15 và Nghị quyết số 34/2021/QH15, không được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (phần NSĐP đảm bảo).

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị sử dụng NSTW hỗ trợ 60% phần kinh phí cho ngân sách tỉnh theo đúng chế độ quy định là 280,004 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Đồng thời, đề nghị Tây Ninh sử dụng NSĐP và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để thực hiện phần NSĐP đảm bảo theo đúng quy định, không sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./.