Theo đó, dự thảo quy định Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với: phần mềm nội bộ, máy chủ, máy vi tính, máy in, lưu điện, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị lưu trữ dữ liệu tại các cơ quan nhà nước, xe ô tô tại các cơ quan trực thuộc Bộ Tài chính; TSC khác (trừ các tài sản đã nêu) tại các cục, vụ và tương đương thuộc cơ quan Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan thuộc bộ
Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công tại các cơ quan thuộc bộ. Ảnh TL minh họa

Thủ trưởng các đơn vị: Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (tổng cục) quyết định hoặc quy định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng với TSC tại các cơ quan thuộc các tổng cục.

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính, thuộc các tổng cục ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với TSC thuộc phạm vi quản lý.

Trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại điểm a khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 65/2021/TT - BTC của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa đối với TSC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ thì thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định được bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành.

Dự thảo cũng nêu việc ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với TSC phải phù hợp với khả năng nguồn kinh phí được phép sử dụng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.