Trong tài liệu dự kiến trình đại hội cổ đông lần này, có báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, kế hoạch kinh doanh năm 2021, báo cáo của hội đồng quản trị, ban kiểm soát, trình phương án chia cổ tức năm 2020...

Theo đó, báo cáo tài chính quý IV/2020 cho thấy, năm 2020 BWE đạt 3.025 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 18,8% so với năm 2019 nhưng vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch 3.150 tỷ đồng doanh thu đặt ra hồi đầu năm. Lợi nhuận sau thuế tăng 13,2% so với năm 2019, lên mức 539 tỷ đồng – hoàn thành và vượt mức 14,7% so với nhiệm vụ lãi tối thiếu 470 tỷ đồng đã được giao.

Năm 2021 BWE đặt mục tiêu đạt 3.560 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng xấp xỉ 10% so với doanh thu đạt được năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận sau thuế tối thiểu 550 tỷ đồng – giảm nhẹ so với con số lãi 539 tỷ đồng đạt được năm 2020; phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 12% cho cổ đông./.

Hồng Quyên