Trả lời: Bộ Tài chính xin trả lời như sau: Về việc sử dụng các khoản tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách, tại khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước (NSNN) quy định: “Số tăng thu, trừ tăng thu của ngân sách địa phương do phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong thời kỳ ổn định ngân sách phải nộp về ngân sách cấp trên và số tiết kiệm chi ngân sách so với dự toán được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: Giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi; bổ sung quỹ dự trữ tài chính; bổ sung nguồn thực hiện chính sách tiền lương; thực hiện một số chính sách an sinh xã hội; tăng chi đầu tư một số dự án quan trọng; thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này.

Chính phủ lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi của ngân sách trung ương, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. UBND lập phương án sử dụng số tăng thu và tiết kiệm chi ngân sách cấp mình, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Đối với số tăng thu ngân sách địa phương do có phát sinh nguồn thu mới trong thời kỳ ổn định ngân sách thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 7 Điều 9 của luật này.

Quy định trên nhằm đảm bảo an ninh an toàn tài chính quốc gia cũng như của từng địa phương, đồng thời định hướng ưu tiên sử dụng cho các nhiệm vụ chi quan trọng, trong đó có các chế độ, chính sách đã ban hành (tiền lương, chính sách an sinh xã hội); đồng thời vẫn cho phép địa phương xử lý các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ở địa phương về đầu tư xây dựng cơ bản.

Vì vậy, trước mắt đề nghị địa phương thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính đang được phân công rà soát để báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật NSNN, đề nghị địa phương tổng hợp các vấn đề phát sinh, tham gia với Bộ Tài chính để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định./.