Cần Thơ: Các cấp ủy Đảng vào cuộc nhằm đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước
Một góc trung tâm TP. Cần Thơ. Ảnh: CTV

Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nêu rõ, yêu cầu phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thu ngân sách của địa phương, đơn vị; phân công trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, các sở, ngành chức năng thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, nhất là Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả các nội dung liên quan về Luật Quản lý thuế, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử..., để các cấp, các ngành, người dân và toàn xã hội, nhất là các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hiểu rõ, thực hiện đúng quy định, góp phần tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội về chính sách thuế Nhà nước.

Các sở, ngành, các cấp chính quyền tăng cường công tác phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, nhất là chính sách thuế, đất đai, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế ưu đãi đầu tư, thông tin liên quan đến dự án đầu tư... để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Quan tâm chỉ đạo các giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường thuận lợi để duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Cũng theo văn bản chỉ đạo, Cục Thuế thành phố chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền về chính sách thuế Nhà nước để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Đặc biệt, đẩy mạnh triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 của Quốc hội, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định.

Mặt khác, tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế Nhà nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân nộp thuế, làm tròn nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế. Đồng thời, kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm, đúng quy định các hành vi gian lận thuế, trốn thuế, các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kéo dài, các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ tình hình thu thuế trên địa bàn; qua đó, tổng hợp phân tích, đánh giá những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân; kịp thời đề ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, sát với thực tế; xây dựng kế hoạch thu hàng tháng, quý và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc theo dõi chỉ đạo thực hiện và xem xét, xử lý trách nhiệm nếu không hoàn thành kế hoạch đề ra./.