các huyện nghèo

Việc bổ sung thêm các huyện nghèo vào danh sách hưởng cơ chế của Nghị quyết 30a, cần được xem xét, đánh giá kỹ lưỡng trên cơ sở những kết quả đã đạt được.

Đây là nội dung chính trong văn bản số 4294 của Bộ Tài chính gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xem xét bố sung tiếp số huyện được hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình Hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững.

Theo Bộ Tài chính, việc chưa vội bổ sung thêm các huyện được hưởng cơ chế, chính sách theo Nghị quyết 30a, nhằm tránh tình trạng dàn trải nguồn lực, tăng hiệu quả giảm nghèo bền vững.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 30a sẽ xem xét, trình Chính phủ hướng đề xuất bổ sung các huyện nghèo giai đoạn tới, dựa trên các cơ sở như: đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 30a, đưa một số huyện đã thoát nghèo ra khỏi chương trình và khả năng cân đối ngân sách nhà nước./.

Uyên Linh