Theo dự thảo, thông tin cần thu thập về tài sản thẩm định giá bao gồm thông tin về các đặc điểm pháp lý, kinh tế - kỹ thuật, thông tin về thị trường và các thông tin khác liên quan đến tài sản thẩm định giá.

Đối với tài sản thẩm định giá là quyền tài sản, tài sản hình thành trong tương lai, cần thu thập thông tin về việc xác lập sở hữu và hình thành các tài sản này theo các quy định của pháp luật có liên quan.

Chuẩn mực thu thập, phân tích thông tin về tài sản thẩm định giá
Người thu thập thông tin chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực của thông tin, số liệu do mình đã thu thập.

Thu thập thông tin về tài sản thẩm định giá là yêu cầu bắt buộc khi thực hiện thẩm định giá tài sản và phải được thể hiện trong hồ sơ thẩm định giá theo quy định. Việc thu thập thông tin phải phù hợp với tài sản thẩm định giá, mục đích thẩm định giá, cơ sở giá trị thẩm định giá và phù hợp với cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá dự kiến lựa chọn.

Người thực hiện thẩm định giá tài sản chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu thập thông tin; trường hợp người thực hiện thẩm định giá là thẩm định viên không trực tiếp thu thập thông tin thì việc thu thập thông tin có thể do nhân viên giúp việc cho thẩm định viên thực hiện theo phân công và hướng dẫn của thẩm định viên (gọi chung là người thu thập thông tin).

Người thu thập thông tin chịu trách nhiệm về tính khách quan, trung thực của thông tin, số liệu do mình đã thu thập. Người thực hiện thẩm định giá chịu trách nhiệm về việc xem xét, đánh giá, phân tích và sử dụng thông tin được thu thập để thực hiện thẩm định giá tài sản theo quy định.

Đây là một trong số 19 thông tư liên quan đến hướng dẫn Luật Giá được Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì soạn thảo. Các thông tư này khi được ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, ngày Luật Giá 2023 chính thức có hiệu lực thi hành.

Đối với những thông tin thu thập thuộc danh mục thông tin phải bảo đảm bí mật hoặc chỉ được sử dụng trong phạm vi nhất định theo các quy định của pháp luật, như các thông tin về sáng chế công nghệ, các thông tin chưa được phép công bố trên diện rộng, các thông tin theo quy định là bí mật nhà nước…, người thu thập thông tin cần tuân thủ theo các quy định của pháp luật về bảo mật thông tin khi thu thập và sử dụng các thông tin này.

Dự thảo nêu rõ, phân tích thông tin là quá trình tổng hợp, xem xét, đánh giá toàn bộ các thông tin đã thu thập được phục vụ cho quá trình thẩm định giá, qua đó đánh giá khả năng tác động của các yếu tố đến quá trình thẩm định giá và kết quả thẩm định giá cuối cùng. Nội dung về phân tích thông tin phải được thể hiện trong hồ sơ thẩm định giá.

Trong quá trình phân tích thông tin, có thể đưa ra những giả thiết, giả thiết đặc biệt; nội dung về giả thiết, giả thiết đặc biệt thực hiện theo các quy định tại Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam về phạm vi công việc.

Các thông tin thu thập được phân tích theo các nhóm nội dung sau: Thứ nhất, phân tích những thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân yêu cầu thẩm định giá; mục đích thẩm định giá; thời điểm thẩm định giá; căn cứ pháp lý để thẩm định giá; cơ sở giá trị của thẩm định giá.

Thứ hai, phân tích những thông tin về đặc điểm pháp lý, kinh tế - kỹ thuật của tài sản thẩm định giá. Thứ ba, phân tích những thông tin về thị trường của tài sản thẩm định giá. Thứ tư, phân tích về việc sử dụng tài sản tốt nhất và có hiệu quả nhất (chỉ áp dụng với thẩm định giá bất động sản)./.