* CII: Cty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (Mã CK: CII) trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2014. Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện: 24/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM.

* LM8: Cty CP Lilama 18 (Mã CK: LM8) thông báo lịch trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2014. Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện: 22/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Lilama 18.

* HMH: Cty CP Hải Minh (Mã CK: HMH) thông báo lịch trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/01/2014. Tỷ lệ thanh toán: 9%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Thời gian thực hiện: 16/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Hải Minh (Số 1 Đường Đinh Lễ, Phường 12, Quận 4, TP. HCM)./.

Hồng Quyên