Công bố quyết định kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 tại TP. Hà Nội
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực I đã công bố các quyết định kiểm toán. Theo Quyết định số 528/QĐ-KTNN, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày triển khai quyết định kiểm toán, đoàn sẽ thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2023 của TP. Hà Nội; chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công giai đoạn 2021 - 2023 và chuyên đề việc quản lý và cho thuê đất công ích giai đoạn 2022 - 2023 tại TP. Hà Nội.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính trung thực, hợp lý của các thông tin tài chính ngân sách địa phương, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán của các đơn vị kiểm toán; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công của các đơn vị, chuyên đề và dự án được kiểm toán; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm toán, đối với ngân sách địa phương: Việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của nhà nước.

Đối với chuyên đề về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công: Công tác tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí thực hiện các chính sách ưu đãi người có công.

Đối với chuyên đề việc quản lý và cho thuê đất công ích: Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý và cho thuê đất công ích; việc theo dõi, quản lý các khoản thu nguồn thu từ đất công ích.

Theo Quyết định số 528/QĐ-KTNN, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày triển khai quyết định kiểm toán, đoàn sẽ thực hiện kiểm toán chuyên đề việc quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp hoạt động kinh tế đường bộ giai đoạn 2021 - 2023 tại TP. Hà Nội.

Mục tiêu kiểm toán nhằm xác nhận tính đúng đắn, trung thực, hợp lý của thông tin, số liệu nguồn kinh phí hoạt động kinh tế đường bộ; đánh giá việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đường bộ; kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách còn bất cập; phát hiện kịp thời các sai phạm, hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Nội dung kiểm toán việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động kinh tế đường bộ.

Ngay sau hội nghị công bố, các tổ kiểm toán sẽ triển khai kiểm toán tại các đơn vị theo thời gian, kế hoạch, chương trình dự kiến. Ngoài các vấn đề chung về quản lý sử dụng tài chính tài sản, Đoàn mong muốn có được thêm những kiến nghị về cơ chế chính sách đối với nhà nước nói chung và Hà Nội nói riêng.