Việc công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nhằm thực hiện quy định của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản quy phạm pháp luật quy định và hướng dẫn thi hành.

Các nội dung công khai gồm: thông tin của hộ khoán ổn định tiền thuế và công khai thông tin của hộ khoán mới kinh doanh, hộ khoán có điều chỉnh số thuế phải nộp, hộ khoán tạm nghỉ kinh doanh được miễn/giảm thuế, hộ khoán nghỉ/bỏ kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh thu nhập thấp thuộc diện không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân).

Thông tin về mức thuế của hộ kinh doanh nộp thuế khoán được công khai tại Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và Cục Thuế tại chuyên mục “Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán” góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ của mình với ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần của Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam: Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm chính – Đổi mới./.

N.P