HQ Quảng Ninh

Cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Hòn Gai tăng cường hướng dẫn hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục XNK qua mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa dịch Covid-19. Ảnh: Tùng Anh

Cụ thể, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ chính thức tổ chức đo thời gian giải phóng hàng tại 5/6 chi cục hải quan trực thuộc (trừ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia do tờ khai phát sinh ít).

Hải quan Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu giảm thời gian thông quan xuống dưới 10 giờ đối với hàng nhập khẩu và dưới 3 giờ đối với hàng xuất khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc có liên quan trực tiếp chỉ đạo thực hiện việc tuyên truyền nội dung đo thời gian giải phóng hàng đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị cũng như cộng đồng doanh nghiệp (DN) có hoạt động xuất nhập khẩu (XNK); xây dựng chi tiết các nội dung triển khai trước và trong thời gian thực hiện đo giải phóng hàng.

Đồng thời, các đơn vị tổ chức thu thập số liệu đo đảm bảo đầy đủ, chi tiết và được ghi nhận có tính khách quan, phản ánh đúng thời gian thực tế của các bước thao tác nghiệp vụ theo đúng quy trình thủ tục hải quan.

Kết quả đo giải phóng hàng sẽ được so sánh với kết quả đo giải phóng hàng tương ứng của năm 2020. Trên cơ sở đó, đơn vị phân tích, đánh giá kết quả đo giải phóng hàng đạt được để đưa các giải pháp thực hiện mục tiêu giảm thời gian giải phóng hàng của đơn vị đã đặt ra trong năm 2021 và định hướng cho các năm tiếp theo.

Kết quả đo giải phóng hàng, được sử dụng làm căn cứ phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện cải cách, hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, đặc biệt là cơ sở để kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng DN trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan./.

Ngọc Linh