cục-thuế-bình-định.jpg

Bộ phận tuyên truyền hỗ trợ Cục Thuế Bình Định hỗ trợ người nộp thuế thực hiện pháp luật thuế. Ảnh: T.N

Ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 69/2020/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội, Cục Thuế Bình Định đã nhanh chóng thành lập ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Theo đó, đối với việc khoanh nợ, cục thuế và các chi cục thuế đã ban hành 157 quyết định khoanh nợ cho 4.818 người nộp thuế (NNT), tổng số tiền nợ thuế được khoanh là 305 tỷ đồng.

Trong đó, tại văn phòng cục thuế ban hành 18 quyết định khoanh nợ cho 179 NNT, với số tiền là: 108 tỷ đồng; thực hiện nhập đầy đủ các quyết định nêu trên vào hệ thống quản lý thuế TMS và đã hạch toán. Tại các chi cục thuế ban hành 139 quyết định khoanh nợ cho 4.639 NNT, với số tiền là 197 tỷ đồng. Cục Thuế Bình Định cũng đã thực hiện nhập đầy đủ các quyết định nêu trên vào hệ thống quản lý thuế TMS và đã hạch toán.

Đối với bước công khai danh sách NNT đã đủ trình tự thủ tục hồ sơ xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp, đã công khai trên trang thông tin điện tử cục thuế là 4.162 NNT, với số tiền là 128,3 tỷ đồng. Trong đó, tại văn phòng cục thuế công khai danh sách NNT đã đủ trình tự thủ tục hồ sơ xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp gồm 124 NNT, với số tiền 55,3 tỷ đồng. Tại các chi cục thuế, công khai danh sách NNT đã đủ trình tự thủ tục hồ sơ xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp gồm 4.038 NNT, với số tiền 73 tỷ đồng.

Đối với bước trình hồ sơ lên UBND tỉnh để xóa nợ tiền phạt chậm nộp theo thẩm quyền, cục thuế đã trình UBND tỉnh hồ sơ cho 58 NNT với số tiền 20,7 tỷ đồng để UBND tỉnh ban hành quyết định xóa tiền phạt chậm nộp. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh ngày 19/4/2021, cục thuế đã ban hành Công văn số 635/CT-QLN gửi cơ quan Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị phối hợp xác minh thông tin NNT không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN) nhưng đến nay chưa nhận được phản hồi.

Đại diện Cục Thuế Bình Định cho biết, trong thời gian tới, cục thuế sẽ chỉ đạo các phòng chức năng thuộc văn phòng cục thuế phối hợp và tiếp tục rà soát, bổ sung hồ sơ theo quy định của Thông tư 69/2020/TT-BTC đối với DN không còn khả năng nộp NSNN, đã phân loại nợ khó thu từ những năm trước và trạng thái doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia đã bị khóa, trạng thái trên hệ thống quản lý thuế TMS đã đóng mã số thuế nhưng chưa có hồ sơ theo quy định và tính chất nợ đã phân loại.

Đồng thời, cục thuế sẽ tích cực phối hợp đồng bộ, thống nhất với các sở, ban, ngành địa phương trong việc lập hồ sơ, thực hiện xác nhận và xử lý nợ theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Văn Tuấn