Đại diện Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm cho biết, 6 tháng đầu năm 2013, tổng doanh thu phí bảo hiểm của toàn thị trường ước đạt 21.033 tỷ đồng, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm 2012.

Trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 11.878 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 2,2 %; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 9.155 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Tổng số tiền thực bồi thường và chi trả tiền bảo hiểm 6 tháng năm 2013 ước đạt là 8.630 tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước chi trả 4.045 tỷ đồng, số còn lại là của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

H.C