Theo dự thảo, TP. Đà Nẵng được thực hiện cơ chế “doanh thu phát sinh ở đâu thì nộp các nghĩa vụ thuế tại đó”. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng rà soát các trường hợp cụ thể, báo cáo, đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Thành phố được ổn định tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương tối thiểu 85% cho ngân sách Thành phố đến năm 2020 để đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội theo chủ trương tại Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo dự thảo, ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho Thành phố tương ứng 70% số tăng thu so với dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố còn lại (sau khi thực hiện thưởng vượt thu theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước) và các khoản thu ngân sách Trung ương hưởng 100% (không kể khoản thu: thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu; các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi để lại đơn vị chi quản lý qua ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật).

Số bổ sung có mục tiêu từ nguồn tăng thu trên Thành phố sử dụng để đầu tư các công trình kết cầu hạ tầng; đầu tư cho Khu công nghệ cao TP. Đà Nẵng; bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA; chi trả nợ các khoản vay cho đầu tư; thực hiện các nhiệm vụ quan trọng nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội của Thành phố và thưởng cho ngân sách cấp dưới. UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố quyết định mức vốn cụ thể cho từng mục tiêu, nhiệm vụ và thưởng cho ngân sách cấp dưới.

Bên cạnh đó, Thành phố được thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất cho các tổ chức, cá nhân khi vay vốn để đầu tư vào các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội quan trọng có khả năng thu hồi vốn trong phạm vi và khả năng của ngân sách Thành phố.

Thành phố được thực hiện ủy thác vốn ngân sách qua các tổ chức tài chính để cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vay với lãi suất ưu đãi nhằm thực hiện các mục tiêu về chính sách an sinh xã hội, phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, phát triển kinh tế - xã hội./.

Theo chinhphu.vn