vốn đầu tư

Ngân sách địa phương đã phân bổ là 114,97% kế hoạch. Ảnh: TL.

Cho đến nay, Bộ Tài chính đã nhận được báo cáo phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021 của 50/50 bộ, cơ quan trung ương và 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sau khi nhận được báo cáo phân bổ vốn của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã rà soát và có ý kiến đối với các trường hợp phân bổ vốn không đúng quy định và đề nghị các đơn vị rà soát, phân bổ vốn đảm bảo theo đúng quy định Luật Đầu tư công và Quyết định số 2185/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng số vốn đã phân bổ là 465.559,03 tỷ đồng, đạt 100,92% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 56.674,47 tỷ đồng. Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối ngân sách địa phương của các địa phương giao tăng là 56.674,47 tỷ đồng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 408.884,567 tỷ đồng, đạt 88,64% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Cụ thể: Vốn ngân sách trung ương phân bổ là 172.047,599 tỷ đồng, đạt 83,52% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; bao gồm 125.840,16 tỷ đồng vốn trong nước, đạt 81,48% kế hoạch và 46.207,439 đồng vốn nước ngoài, đạt 89,64% kế hoạch.

Vốn cân đối ngân sách địa phương là 293.511,433 tỷ đồng, đạt 114,97% kế hoạch vốn Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hồng Vân