Buổi sáng, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu tài liệu và thảo luận về nhân sự được dự kiến giới thiệu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các đại biểu cũng ghi phiếu ứng cử, đề cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tiểu ban Nhân sự nhận báo cáo của các đoàn về việc ứng cử, đề cử. Đoàn chủ tịch đại hội nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Chiều nay, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến các đoàn. Đoàn Chủ tịch Đại hội họp để xem xét các trường hợp rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.

Đoàn Thư ký xin ý kiến Đoàn Chủ tịch về những vấn đề Đại hội cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Việc thảo luận về nhân sự tại đoàn là để mỗi đại biểu có sự xem xét, dự kiến bầu, lựa chọn vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII những đồng chí thực sự hiểu biết về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong những năm tới.

Đức Minh - Hoàng Yến