đảng ủy bộ tài chính

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Thân cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tài chính đã có sự phối hợp tốt với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã chủ động đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2021.

Công tác chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới, cải cách mạnh mẽ, ưu tiên cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp tài chính – ngân sách nhà nước; đồng thời ứng phó hiệu quả, huy động mọi nguồn lực để tập trung xử lý những tình huống cấp bách, đột xuất phát sinh, đặc biệt là đại dịch Covid – 19.

Đề cập tới công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Hữu Thân cho biết, Đảng ủy Bộ Tài chính đã xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; chủ động quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ; tăng cường công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đào tạo,…

Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm, kịp thời việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị quy định của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc đã tổ chức được 11 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, với 4.468 đảng viên, đồng thời đã xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm với mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị trong Đảng phù hợp với thực tế của các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị cũng đã nghe Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; Dự thảo Nghị quyết về kiện toàn, sắp xếp các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Bộ Tài chính; Dự thảo Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

đảng ủy bộ tài chính
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Tại hội nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu tiếp tục phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, đề xuất một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đề nghị toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã nêu trong dự thảo báo cáo của hội nghị.

Đồng chí Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính cần tập trung cao độ, phát huy vai trò, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được giao phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và NSNN năm 2021 đã được Quốc hội quyết định, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa lạm phát, bảo đảm cân đối NSNN năm 2021 theo Nghị quyết số 01-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính.

Đồng thời, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến “tự chuyển hóa” trong nội bộ” theo chuyên đề năm 2021.

Thực hiện tốt công tác cán bộ và rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên; rà soát, xây dựng phương án bổ sung, kiện toàn nhân sự cấp ủy các cấp, Đảng ủy và ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020- 2025.

Xây dựng Đề án thành lập Văn phòng Đảng - đoàn thể tại cơ quan Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Công đoàn và Văn phòng Đoàn thanh niên cơ quan Bộ Tài chính, trình Ban Cán sự đảng xem xét quyết định.

Đức Minh