đấu thầu

Trường hợp không đáp ứng các điều kiện thì thực hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 32. Ảnh: TL.

Theo cử tri tỉnh Bắc Kạn, phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP (Nghị định số 32) ngày 10/4/2019 của Chính phủ chưa phân định cụ thể dịch vụ thuộc lĩnh vực giao nhiệm vụ, đặt hàng hay đấu thầu. Ngoài ra, cũng chưa quy định hạn mức kinh phí giao nhiệm vụ/đặt hàng/đấu thầu. Nghị định không có quy định chung về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật; chưa ban hành đầy đủ định mức kinh tế kỹ thuật trong các lĩnh vực và khung giá dịch vụ sự nghiệp công. Do đó, cử tri tỉnh này đề nghị cần có văn bản hướng dẫn.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 32 quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN) từ nguồn kinh phí chi thường xuyên (Nghị định số 32). Theo đó, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Nghị định quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tại điểm a khoản 2 Điều 26 nghị định quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh như sau: ban hành, sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định tại Điều 5 Nghị định này cho phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Căn cứ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của địa phương được ban hành theo quy định tại Nghị định số 32 (Điều 5, Phụ lục số 01), tại Điều 7 nghị định này đã quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công: các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện hoặc cơ quan quản lý trực thuộc được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; đặt hàng (hoặc giao nhiệm vụ trong trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định) đối với nhà cung cấp dịch vụ sự nghiệp công khác hoặc tổ chức đấu thầu theo quy định từ nguồn ngân sách trung ương hoặc ngân sách địa phương.

Nghị định số 32 đã quy định cụ thể điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN (Điều 9); điều kiện đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN (Điều 12).

Do đó, trường hợp đáp ứng các điều kiện theo quy định tại nghị định thì thực hiện giao nhiệm vụ hoặc đặt hàng. Trường hợp không đáp ứng các điều kiện thì thực hiện đấu thầu theo quy định tại Điều 16 (quy định về đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí NSNN)./.

Minh Anh