Đến năm 2025, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào GDP đạt khoảng 55%