bầu cử

Chi cho công tác bầu cử phải đảm bảo tiết kiệm. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp thực hiện công tác bầu cử theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm kinh phí, hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí tổ chức bầu cử, bảo đảm công tác thông tin, tuyên truyền, an ninh, an toàn và các điều kiện cần thiết khác phục vụ cuộc bầu cử.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại Điều 4 đã quy định cụ thể mức chi tại địa phương.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên, căn cứ mức kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử do ngân sách trung ương đảm bảo theo thông báo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và khả năng cân đối ngân sách địa phương, chủ tịch uỷ ban bầu cử cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thống nhất với chủ tịch UBND cùng cấp trình HĐND cấp tỉnh, thành phố quyết định mức chi phục vụ công tác bầu cử và thời gian được hưởng hỗ trợ cụ thể tại địa phương.

Theo quy định tại Thông tư số 102/2020/TT-BTC, kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Cùng với số kinh phí phục vụ bầu cử do ngân sách trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, yêu cầu công việc và khả năng ngân sách địa phương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo HĐND cùng cấp xem xét, quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho công tác bầu cử tại địa phương.

Kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử phải được các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ, chi tiêu theo đúng chế độ, đúng mục đích, có hiệu quả; sử dụng các phương tiện phục vụ các cuộc bầu cử trước đây hiện còn sử dụng được, huy động các phương tiện đang được trang bị ở các cơ quan, đơn vị để phục vụ cho nhiệm vụ bầu cử đảm bảo tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước./.

Minh Anh