Điều kiện để công ty đại chúng chào bán chứng khoán riêng lẻ
Luật sư Đào Thu Thảo (Đoàn luật sự TP. Hà Nội)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019, việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng phải tuân thủ một số điều kiện quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình giao dịch chứng khoán.

Đầu tiên, việc phát hành phải được quyết định thông qua đại hội đồng cổ đông và số tiền thu được từ đợt chào bán phải được sử dụng theo phương án đã được thông qua, đồng thời phải xác định rõ tiêu chí và số lượng nhà đầu tư tham gia. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và tránh việc lạm dụng hoặc thiếu rõ ràng trong việc sử dụng vốn.

Thứ hai, chỉ những nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mới được phép tham gia đợt chào bán, giới hạn này nhằm tăng tính ổn định và chắc chắn cho thị trường chứng khoán.

Thứ ba, việc chuyển nhượng chứng khoán sau đợt chào bán phải tuân thủ thời gian hạn chế nhất định, là 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Điều này nhằm hạn chế tình trạng mua bán ngắn hạn và giữ cho các nhà đầu tư ổn định vốn đầu tư trong doanh nghiệp.

Thứ tư, việc chào bán các loại chứng khoán phải tuân thủ thời gian nghỉ ít nhất 6 tháng giữa các đợt chào bán khác nhau. Điều này nhằm đảm bảo tính liên tục và tránh tình trạng chứng khoán bị đẩy lên hoặc kéo xuống do việc liên tục có các đợt chào bán.

Cuối cùng, việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải tuân thủ quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo luật pháp. Điều này nhằm bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời giữ cho cơ cấu sở hữu công bằng và cân đối.