Tổng cục Hải quan cho biết, căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 46 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 25/10/2013 của Chính phủ, thì “việc tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan phải bảo đảm: không có nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác; phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục; số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đang còn nợ phải được tổ chức tín dụng bảo lãnh theo quy định”.

Theo đó, các doanh nghiệp thuộc đối tượng còn nợ thuế, để được tiếp tiếp tục làm thủ tục nhập khẩu phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

Ngoài số tiền nợ phạt chậm nộp phát sinh trong thời gian gia hạn nợ thuế của số tiền thuế đã được gia hạn và số tiền phát sinh trong thời hạn di dời cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp không có khoản nợ thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt của các lô hàng khác tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Doanh nghiệp phải nộp thuế trước khi thông quan đối với lô hàng đang làm thủ tục.

Doanh nghiệp có thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng đối với số tiền chậm nộp đang còn nợ.

Thời gian được giải tỏa cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan áp dụng theo thời hạn bảo lãnh của tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật./.

H.L