Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước