Trị giá miễn thuế hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử

Thời gian qua, một số đơn vị hải quan địa phương gặp vướng mắc phát sinh liên quan đến việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử được gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Hướng dẫn để thực hiện thống nhất, Tổng cục Hải quan cho biết đối với hàng hóa giao dịch qua thương mại điện tử, người mua hàng thực hiện đặt hàng qua một trang thương mại điện tử vào nhiều ngày khác nhau, hoặc đặt qua nhiều trang thương mại điện tử nhưng hàng hóa được vận chuyển về Việt Nam vào cùng một ngày thuộc cùng một vận đơn chủ có trị giá hải quan theo từng đơn hàng không vượt quá 1 triệu đồng được hưởng định mức miễn thuế.

Nội dung này áp dụng theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu./.