Trong đó, đồng thương phẩm (hàm lượng > 20%) chưa phải là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác nên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu.

Bismut ximăng (hàm lượng > 70%), Fluorspar cấp axit (hàm lượng > 97%); Oxit vonfram (hàm lượng > 60%) và Muối Natri Vonframat (hàm lượng > 75%) là tài nguyên, khoáng sản đã qua chế biến thành sản phẩm khác nên được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 0% khi xuất khẩu.

Đây là một phần nội dung trong văn bản Bộ Tài chính hướng dẫn UBND tỉnh Thái Nguyên và Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo về chính sách thuế tài nguyên và thuế GTGT.

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính hướng dẫn, theo quy định của Luật thuế tài nguyên, Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì, giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế GTGT theo quy định và phải được thể hiện trên chứng từ bán hàng, nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp giá bán tài nguyên khai thác thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định.

Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không bán ra; hoặc không thực hiện đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo chế độ quy định; tổ chức, cá nhân nộp thuế tài nguyên theo phương pháp ấn định hoặc trường hợp loại tài nguyên xác định được sản lượng ở khâu khai thác nhưng do mô hình tổ chức, khai thác, sàng tuyển, tiêu thụ qua nhiều khâu độc lập nên không có đủ căn cứ để xác định giá bán tài nguyên khai thác thì áp dụng giá bán đơn vị tài nguyên do UBND cấp tỉnh tại địa phương có khai thác tài nguyên quy định cho từng thời kỳ để tính thuế tài nguyên.

Căn cứ theo quy định nêu trên, việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản khai thác (là hỗn hợp quặng đa kim sau công đoạn 1 của Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo) thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Việc xây dựng giá tính thuế tài nguyên khai thác căn cứ vào giá xuất khẩu tài nguyên (giá FOB) hoặc giá bán sản phẩm đã qua chế biến (sau Công đoạn 2) tại thị trường trong nước trừ khoản thuế xuất khẩu phải nộp (nếu có) và chi phí có liên quan từ khâu chế biến (tại Công đoạn 2) để xuất khẩu hoặc bán tại thị trường trong nước./.

N.P