Số cổ phần nêu trên tương ứng với giá trị 1.056 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Dự kiến, công ty sẽ chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu ra công chúng, số còn lại phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và một phần phát hành cổ phiếu thưởng ESOP.

Kế hoạch phát hành của Cen Land được thực hiện sau khi công ty này vừa trải qua giai đoạn kinh doanh nửa đầu năm 2021 với dòng tiền kinh doanh âm khá lớn.

Cụ thể, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2021 âm 872 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm hơn 527 tỷ đồng.

Để bù đắp dòng tiền kinh doanh và đầu tư, Cen Land phải tìm nguồn bổ sung dòng tiền từ vốn vay. Riêng trong nửa đầu năm 2021, công ty đi vay thêm hơn 4.325 tỷ đồng, tiền trả bớt nợ gốc vay là hơn 3.009 tỷ đồng, chênh lệch hơn 1.300 tỷ đồng.

Việc gia tăng đi vay khiến cho nợ phải trả đã tăng mạnh từ 1.767 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên mức 2.884 tỷ đồng thời điểm giữa năm.

Riêng nợ ngắn hạn ghi nhận mức 1.933 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.187 tỷ đồng; nợ dài hạn ở mức 951 tỷ đồng, chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Công ty có quy mô tổng tài sản tại thời điểm giữa năm là 5.164 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn có giá trị 3.487 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý trong biến động tài sản nửa đầu năm 2021 là sự tăng vọt của hàng tồn kho từ mức gần 32 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.291 tỷ đồng vào giữa năm.

Về kinh doanh, doanh thu thuần 6 tháng đầu năm của Cen Land đạt 3.683 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt 559 tỷ đồng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 317 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 250 tỷ đồng./.

Chí Tín