Chính phủ chỉ đạo quyết liệt khắc phục tình trạng nợ đọng văn bản Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 8/2023 Gắn kết chặt chẽ xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật

Tập trung nghiên cứu, rà soát về 13 luật

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng, căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Quyết định số 2114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/2/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó Bộ Tài chính xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc nghiên cứu, đề xuất xây dựng mới 13 luật để báo cáo Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) kết quả nghiên cứu, rà soát.

Trong đó: 5 luật có thời hạn báo cáo UBTVQH trước ngày 30/6/2022, 7 luật có thời hạn báo cáo UBTVQH trước ngày 31/12/2022. Luật Dự trữ quốc gia có thời hạn báo cáo UBTVQH trước ngày 31/12/2024.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Thuế bất động sản vào cuối năm 2024

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng trình bày tham luận

Đối với Luật Giá, Bộ Tài chính đã tổng kết thi hành Luật, nghiên cứu, rà soát trong quá trình lập đề nghị xây dựng Luật để trình Chính phủ thông qua. Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua dự án Luật Giá (sửa đổi) với tỷ lệ 459/476 đại biểu Quốc hội tán thành (đạt 92,91%).

Đối với Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã tổng kết quá trình thi hành Luật, nghiên cứu, rà soát và báo cáo Chính phủ. Thực hiện ý kiến của UBTVQH, ngày 31/7/2023, Bộ Tài chính đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện hồ sơ dự án Luật, trên cơ sở đó báo cáo Quốc hội, UBTVQH đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Về 3 luật về thuế là Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), ngày 31/3/2022, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Thuế GTGT, TTĐB, TNDN. Căn cứ kết luận của Chủ tịch Quốc hội tại Thông báo số 1486/TB-TTKQH ngày 27/9/2022, Bộ Tài chính đã triển khai xây dựng các dự án Luật Thuế TTĐB (sửa đổi), Luật Thuế TNDN (sửa đổi), Luật Thuế GTGT (sửa đổi).

Theo đó, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật Thuế TTĐB (sửa đổi) và đề nghị xây dựng Luật Thuế GTGT (sửa đổi). Ngày 28/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP thông qua đề nghị xây dựng 2 luật. Hiện nay, Bộ Tài chính đang khẩn trương hoàn thiện đề nghị xây dựng 2 luật để gửi Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, UBTVQH đăng ký vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Với dự án Luật Thuế TNDN (sửa đổi), hiện nay Bộ Tài chính đang tổng hợp, tiếp thu ý kiến tham gia của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan, hoàn thiện đề nghị xây dựng Luật để lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Luật; trên cơ sở đó đăng ký bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 của Quốc hội, UBTVQH.

Chưa đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế

Đối với 7 luật khác có thời hạn báo cáo UBTVQH kết quả rà soát trước ngày 31/12/2022, Bộ Tài chính cho biết, qua nghiên cứu, rà soát Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục nghiên cứu và sẽ báo cáo Chính phủ báo cáo UBTVQH về việc sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước sau khi có kết luận của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế phân cấp quản lý, phân bổ ngân sách nhà nước để bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương và chủ động của ngân sách địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan, trên cơ sở đó sẽ có đề xuất cụ thể về việc đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh vào thời điểm thích hợp, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Dự kiến trình Quốc hội Luật Thuế bất động sản vào cuối năm 2024
Toàn cảnh Hội nghị chiều 6/9

Đối với Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã hoàn thiện kết quả nghiên cứu, rà soát và báo cáo Chính phủ về kết quả nghiên cứu, rà soát Luật Quản lý thuế. Theo đó, để đảm bảo tính khả thi, chất lượng, rà soát kỹ càng và đề xuất sửa đổi đồng bộ, bám sát các mục tiêu, định hướng được xác định trong Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, Bộ Tài chính chưa kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ sự cần thiết, rà soát phạm vi sửa đổi Luật Quản lý thuế về các vấn đề vướng mắc trong quản lý thuế để báo cáo Chính phủ về việc xem xét, đăng ký dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội vào thời điểm thích hợp.

Với các luật còn lại, trên cơ sở báo cáo của Bộ Tài chính, Chính phủ đã có báo cáo UBTVQH đề xuất xây dựng dự án các luật thuế với tiến độ dự kiến từ năm 2024 đến 2027.

Ngoài các nhiệm vụ được nêu, Bộ Tài chính đã có báo cáo, đề xuất bổ sung 4 nhiệm vụ lập pháp mới. Cụ thể là Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2025 - 2026. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2025 - 2026. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán độc lập dự kiến trình Quốc hội xem xét và thông qua trong năm 2024 - 2026. Nghị quyết của Quốc hội về việc áp dụng thuế TNDN bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu dự kiến trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023) theo quy trình một kỳ họp.

Sẽ trình Quốc hội xem xét nhiều luật về thuế trong năm 2024

Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế TNCN (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp tháng 10/2025 và thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2026. Luật Thuế bảo vệ môi trường (sửa đổi): dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 11 (tháng 5/2026). Luật Thuế bất động sản thay thế Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2024), thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (tháng 5/2025). Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2027 theo quy trình một kỳ họp. Luật Thuế tài nguyên (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp tháng 5/2027 theo quy trình một kỳ họp.

Như vậy, dự kiến tại kỳ họp tháng 10/2024, Quốc hội sẽ xem xét 4 luật thuế gồm: thông qua Dự án Luật Thuế TTĐB, Luật Thuế GTGT và cho ý kiến lần đầu đối với Dự án Luật Thuế TNDN, Luật Thuế bất động sản (thay thế Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp).