hải quan

Các tổng cục thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch biên chế công chức hàng năm gửi về Bộ Tài chính. Ảnh: TL.

Thông tư này quy định về nguyên tắc, căn cứ, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm chuyên ngành tài chính; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Nguyên tắc xác định vị trí việc làm và quản lý biên chế công chức tại các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 1/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Dự thảo thông tư quy định trình tự xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm chuyên ngành tài chính như sau: các tổng cục căn cứ quy định tại thông tư này và các văn bản liên quan có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm của đơn vị mình gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính để thẩm định. Các vụ thuộc Bộ có trách nhiệm xây dựng danh mục vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của đơn vị mình gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính để tổng hợp và thẩm định.

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm định đề án vị trí việc làm của các tổng cục và tổng hợp, thẩm định vị trí việc làm, bản mô tả vị trí việc làm của các vụ thuộc Bộ trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định và phê duyệt vị trí việc làm của các tổng cục và các vụ thuộc Bộ.

Tổng cục trưởng các tổng cục có trách nhiệm phê duyệt danh mục vị trí việc làm chi tiết đối với từng đơn vị thuộc và trực thuộc tổng cục trên cơ sở Đề án vị trí việc làm của Tổng cục đã được Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt.

Thông tư cũng quy định về việc điều chỉnh vị trí việc làm trong đơn vị được thực hiện trong các trường hợp sau: Đơn vị có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại Điều 4 thông tư này; đơn vị được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Về biên chế công chức hằng năm, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các tổng cục và các vụ thuộc Bộ xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Các tổng cục có trách nhiệm xây dựng kế hoạch biên chế công chức hàng năm gửi về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính để tổng hợp.

Trên cơ sở quyết định giao biên chế cho Bộ Tài chính hằng năm của cơ quan có thẩm quyền, Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Tài chính có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định giao biên chế hằng năm cho các tổng cục và các vụ thuộc Bộ.

Tổng cục trưởng các tổng cục có trách nhiệm giao biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc tổng cục trên cơ sở chỉ tiêu biên chế đươc giao.

Cục trưởng cục địa phương quyết định giao biên chế cho các đơn vị thuộc và trực thuộc cục địa phương trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao./.

Minh Anh