Đây là tinh thần chỉ đạo dựa trên Thông tư số 16/2013/TT-NHNN, quy định lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên (trong đó có lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn) là 9%/năm. Theo đó, để việc cho vay mua thóc, gạo tạm trữ vụ Hè Thu năm 2013 đạt hiệu quả và phù hợp với diễn biến lãi suất trên thị trường hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng, bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đại Dương, Ngân hàng TMCP Phương Đông, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh thực hiện việc cho vay mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 theo Quyết định số 850/QĐ-TTg ngày 4/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ với lãi suất tối đa theo quy định là 9%/năm (mức cũ là 10%/năm). Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng chủ động cân đối nguồn vốn để đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay mua tạm trữ thóc, gạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại địa bàn, để đảm bảo việc sử dụng vốn vay của các thương nhân đúng mục đích và tham gia mua tạm trữ thóc, gạo theo đúng, đủ kế hoạch được giao. Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn vướng mắc, các ngân hàng cần phản ánh kịp thời về Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, giải quyết./. Tại Quyết định số 850/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo trong vụ Hè Thu năm 2013 ở Đồng bằng sông Cửu Long từ ngày 15/6/2013 đến hết ngày 31/7/2013. Theo đó, mua tạm trữ 1 triệu tấn quy gạo theo tỷ lệ quy đổi thóc:gạo là 2:1; loại thóc, gạo mua tạm trữ gồm thóc, gạo thường và thóc, gạo thơm. Ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% lãi suất tiền vay mua thóc, gạo tạm trữ; thời gian tạm trữ được hỗ trợ lãi suất tối đa là 3 tháng, từ ngày 15/6/2013 đến ngày 15/9/2013.

Đ.T (Theo chinhphu.vn)