EVN

Phối cảnh Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: EVN

Theo Thông tư, trong khi dự án Di dân, tái định cư các nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Ninh Thuận và các dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, 2 chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để đảm bảo triển khai thực hiện các hạng mục công việc đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai trước đáp ứng tiến độ dự án tại văn bản số 606/VPCP-KTN ngày 24/1/2014; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, thanh toán, quyết toán vốn ứng trước của EVN thực hiện dự án Di dân, tái định cư điện hạt nhân Ninh Thuận.

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng vốn thực hiện Dự án, Thông tư quy định EVN cấp kinh phí theo kế hoạch sử dụng vốn đã thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận để triển khai Dự án. EVN có trách nhiệm thống nhất với UBND tỉnh Ninh Thuận về kế hoạch, tiến độ triển khai Dự án; bố trí đủ vốn theo kế hoạch, tiến độ triển khai Dự án đã thống nhất.

Vốn được chuyển vào tài khoản của Ban quản lý dự án Di dân, tái định cư mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận để thực hiện kiểm soát, thanh toán. UBND tỉnh Ninh Thuận, Ban quản lý dự án Di dân, tái định cư có trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn của EVN đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả.

Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm quản lý, kiểm soát tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư của Dự án theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Căn cứ tổng tiến độ xây dựng các dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2; Dự án Di dân, tái định cư được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Quy hoạch khu (điểm) tái định cư được UBND tỉnh Ninh Thuận phê duyệt; Kết quả thực hiện; Tình hình thực tế và khả năng thực hiện trong kỳ kế hoạch của Dự án, Ban quản lý dự án Di dân, tái định cư và Ban quản lý dự án điện hạt nhân cùng thống nhất tiến độ thực hiện và đề xuất kế hoạch vốn thực hiện Dự án, làm cơ sở gửi UBND tỉnh Ninh Thuận và EVN trước ngày 30/11 hàng năm

Căn cứ thỏa thuận về kế hoạch vốn và lộ trình bố trí vốn đã thống nhất, EVN chuyển vốn vào tài khoản thanh toán của Ban Quản lý dự án Di dân, tái định cư tại Kho bạc nhà nước tỉnh Ninh Thuận trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của UBND tỉnh Ninh Thuận.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành là ngày 27/11/2014./.

Phương Quyên