Theo đó, Bộ Tài chính đã chấp nhận đơn Công ty Cổ phần Thiết bị Phụ tùng xin gia hạn nộp thuế đối với số thuế phải nộp của hàng hóa nhập khẩu cho Dự án nhà máy xi măng dầu khí theo Quyết định số 3647/QĐ-TCHQ ngày 4/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Số tiền thuế được gia hạn là 3.344.305.910 đồng, thời gian gia hạn nộp thuế là 1 năm kể từ ngày 4/12/2014./.

Khánh Huyền