cc

Cải cách thủ tục hành chính thuế đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ảnh tư liệu minh họa

Ngày 4/9/2015, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính 2014 (Par Index 2014) của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của các bộ, cơ quan ngang bộ đã được công bố tại hội nghị thì Bộ Tài chính đứng số 2/19 bộ, đứng sau Bộ Giao thông vận tải (thứ tự nhóm 5 bộ đứng đầu là: 1. Bộ Giao thông vận tải, 2. Bộ Tài chính, 3. Ngân hàng nhà nước, 4. Bộ Ngoại giao và 5. Bộ Nội vụ).

Tổng số điểm của Bộ Tài chính chỉ thấp hơn 0,29 điểm so với tổng số điểm của Bộ xếp thứ nhất và cao hơn 1,06 điểm so với tổng số điểm của Bộ xếp thứ ba.

Như vậy, kết quả Par Index 2014 của Bộ Tài chính tăng 2 bậc so với kết quả Par Index 2013 (từ thứ 4 lên thứ 2).

Tổng số điểm Par Index năm 2014 của Bộ Tài chính theo kết quả công bố là 81,54 điểm trong đó gồm: Điểm do Hội đồng chấm là 53/60 điểm; Điểm điều tra xã hội học là 28,54/40 điểm.

Để có kết quả như trên, Bộ Tài chính đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc Bộ cũng như các ngành: Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước... triển khai có kết quả Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ với nhiều giải pháp thiết thực.

Đồng thời, xây dựng các Chương trình, kế hoạch hàng năm, trung, dài hạn về công tác CCHC; tổ chức kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Bộ thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các chương trình, kế hoạch.

Việc xếp hạng của Bộ Tài chính được nâng từ vị trí thứ 4 lên thứ 2 cho thấy việc thực hiện các giải pháp nêu trên đã có kết quả và đúng hướng.

Việc giữ vững vị trí trên sẽ là áp lực vì Bộ Tài chính là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực với phạm vi rộng liên quan nhiều tới lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Vì vậy, để tiếp tục giữ vững vị trí xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của Bộ Tài chính trong thời gian tới, thì cùng với việc tiếp tục thực hiện các giải pháp đã thực hiện thời gian qua cần thực hiện đồng bộ các giải pháp triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, nhất là giải pháp để đưa các cải cách về thể chế, về thủ tục hành chính thực sự đi vào cuộc sống để có sự cảm nhận thiết thực của người dân, doanh nghiệp./.

H.M