văn thư

Thời gian tới sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Ảnh: TL.

Theo phương hướng đề ra, Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ cần quan tâm, chú trọng hơn nữa đến tuyển dụng cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ; tổ chức tập huấn, trao đổi, bồi dưỡng nghiệp vụ và thực hiện các nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ điện tử của cơ quan, tổ chức khi triển khai xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trong đó, tập trung vào các nội dung: soạn thảo, ký ban hành văn bản điện tử; quản lý văn bản điện tử; lập, nộp lưu và quản lý hồ sơ giấy, hồ sơ điện tử; sử dụng thiết bị khóa bí mật trong công tác văn thư, số hóa tài liệu điện tử; các nghiệp vụ lưu trữ tài liệu giấy, tài liệu điện tử.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ. Theo đó, triển khai kế hoạch thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ, nộp lưu tài liệu và tích hợp dữ liệu theo lộ trình quy định tại Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần số hóa có chọn lọc, hiệu quả nhằm tiết kiệm ngân sách.

Theo phương hướng đề ra, chỉ thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ sau khi đã lập hồ sơ hoàn chỉnh và xây dựng dữ liệu đặc tả; ưu tiên lựa chọn những hồ sơ, tài liệu như: tài liệu có giá trị bảo quản vĩnh viễn, tài liệu có tần suất khai thác sử dụng cao hoặc có nguy cơ bị hư hỏng; tài liệu mờ chữ nhưng hình ảnh còn đọc tương đối đầy đủ thông tin.

Tại quyết định này, Bộ Tài chính cũng nêu rõ, năm 2021 sẽ tăng cường bố trí kinh phí cho công tác văn thư, và hoạt động lưu trữ theo quy định, đặc biệt là kinh phí đầu tư thiết bị phục vụ quản lý tài liệu điện tử và kinh phí chỉnh lý để giải quyết dứt điểm tài liệu lưu trữ tồn đọng từ năm 2015 trở về trước. Không bố trí kinh phí đối với tài liệu hình thành sau năm 2015./.

Minh Anh