Giảm 50% lệ phí đăng ký cư trú khi công dân nộp hồ sơ qua Cổng dịch vụ công trực tuyến