Bộ Tài chính cho biết, theo quy định của Nghị định 207/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là bắt buộc (số tiền bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải tương đương khoản tiền tạm ứng) và thời gian bảo lãnh tạm ứng được kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, Bộ Tài chính cho biết đã nhận được ý kiến phản ánh về những vướng mắc phát sinh liên quan đến việc bảo lãnh tạm ứng vốn đầu tư của một số Bộ, ngành và địa phương.

Cụ thể, việc bảo lãnh tạm ứng đối với các trường hợp tự thực hiện (hợp đồng nội bộ), đối với các hợp đồng cho các dự án lâm sinh thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (hợp đồng với đối tượng thực hiện là tổ, hộ gia đình...), đối với các hợp đồng tư vấn có giá trị nhỏ (dưới 5 tỷ đồng)... việc quy định bắt buộc phải có bảo lãnh tạm ứng mới được phép ứng vốn đối với các đối tượng trên là rất khó khăn, không có bảo lãnh tạm ứng thì không được ứng vốn, làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án, chậm giải ngân kế hoạch vốn hàng năm.

Do đó, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn về việc bảo lãnh tạm ứng đối với các trường hợp như: tự thực hiện (hợp đồng nội bộ), các hợp đồng cho các dự án lâm sinh thuộc kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng (hợp đồng với đối tượng thực hiện là tổ, hộ gia đình...), các hợp đồng tư vấn có giá trị nhỏ (dưới 5 tỷ đồng)... để có căn cứ thực hiện cho phù hợp.

Trong văn bản phúc đáp vừa được gửi tới Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng cho biết, khoản 3, Điều 1, Nghị định 207/2013/NĐ-CP đã quy định: “Trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, thì bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng”.

Như vậy, việc bảo lãnh tạm ứng hợp đồng là bắt buộc đối với mọi loại hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các chủ thể; trường hợp tự thực hiện thì không cần phải bảo lãnh tạm ứng do đây là hợp đồng giao khoán nội bộ, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn như trên, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác ở trung ương; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo các cơ quan chức năng và các chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định./.

N.P