Giảm thuế, phí trong gói hỗ trợ lớn gấp 3 lần năm 2021
Trình Quốc hội gói chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế khoảng 347 nghìn tỷ đồng

Một số nhóm hàng dịch vụ không được giảm thuế

Dự thảo nghị định quy định rõ về thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Theo đó, thực hiện giảm 2% thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%) kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết 31/12/2022, trừ nhóm hàng dịch vụ sau:

Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản phẩm hàng hóa dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin.

Gói hỗ trợ thuế dự kiến làm giảm thu ngân sách năm 2022 khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng
Gói hỗ trợ thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL.

Chi tiết hàng hóa, dịch vụ không được giảm thuế GTGT quy định nêu trên thực hiện theo phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theo nghị định này.

Trường hợp hàng hóa, dịch vụ nêu trên thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT hoặc đối tượng chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGT thì thực hiện theo quy định của luật.

Mức giảm trừ thuế GTGT dự thảo nghị định quy định rõ như sau:

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 8% đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định nêu trên.

Tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được sớm thụ hưởng

Về trình tự, thủ tục thực hiện, đối với cơ sở kinh doanh quy định nêu trên, khi lập hóa đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định 8%”; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn GTGT, cơ sở kinh doanh sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 điều này, khi lập hóa đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại cột “thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cột tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ để tính thuế GTGT theo Nghị quyết số 43.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì cơ quan thuế được thực hiện xác định mức thuế GTGT đảm bảo nguyên tắc giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 1 khi lập bộ thuế khoán.

Trường hợp tổ chức khai thay, nộp thay thì thực hiện xác định mức thuế GTGT trên tờ khai thuế đảm bảo nguyên tắc giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế. Đồng thời lập Bảng xác định số thuế GTGT được giảm theo mẫu ban hành kèm theo nghị định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhiều hàng hóa, dịch vụ thì khi lập hóa đơn, cơ sở kinh doanh lập hóa đơn riêng cho hàng hóa được giảm thuế GTGT.

Về điều khoản thi hành, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân được sớm thụ hưởng chính sách giảm thuế, thuận lợi trong việc xuất hóa đơn cũng như kê khai, nộp thuế và triển khai thực hiện thống nhất trên toàn quốc, nên dự thảo nghị định quy định: Nghị định này có hiệu lực từ 1/2/2022.

Đánh giá tác động tới thu ngân sách nhà nước, theo Bộ Tài chính, nghị định quy định cụ thể các nội dung chính sách đã được Quốc hội quyết định, vì vậy, phạm vi tác động từ các giải pháp hỗ trợ quy định tại dự thảo nghị định này nằm trong nội dung đã báo cáo Quốc hội khi trình Nghị quyết. Theo đó, dự kiến sẽ có tác động giảm thu ngân sách của năm 2022 khoảng 51,4 nghìn tỷ đồng./.