Theo đó, giá trị vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần xác định là hơn 41,1 nghìn tỷ đồng.

Vốn điều lệ của tập đoàn là 40 nghìn tỷ đồng, trong đó số cổ phần do nhà nước nắm giữ là hơn 3,87 tỷ cổ phần, tương ứng với giá trị hơn 38,7 nghìn tỷ đồng tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.

Số tiền phải nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là hơn 1,3 nghìn tỷ đồng. Số tiền này không bao gồm hơn 75 tỷ đồng giữ lại của kinh phí rà soát, đo đạc, cắm mốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số tiền tập đoàn đã nộp về quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp là 1.445 tỷ đồng, theo đó quỹ sẽ hoàn trả lại doanh nghiệp hơn 132 tỷ đồng.

Chi phí cổ phần hóa là gần 19 tỷ đồng, kinh phí chi chế độ cho người lao động dôi dư là hơn 33,3 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài chính hiện tại của GVR, tính đến ngày 30/6/2021, công ty có tổng tài sản hơn 79 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, tài sản ngắn hạn của công ty là 21.934 tỷ đồng. Các nhóm tài sản chính trong tài sản ngắn hạn gồm có 6.558 tỷ đồng tiền (và tương đương tiền), 8.857 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 2.460 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 3.177 tỷ đồng hàng tồn kho.

Trong các khoản dự phòng ngắn hạn, dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn là 246 tỷ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho là hơn 12,6 tỷ đồng.

Tài sản dài hạn của tập đoàn có 57.069 tỷ đồng, trong đó tài sản cố định là 32.603 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn là 15.113 tỷ đồng.

Các khoản phải thu dài hạn là 692 tỷ đồng, tập đoàn phải trích lập dự phòng phải thu dài hạn số tiền lên tới 455 tỷ đồng./.

Chí Tín