Hà Nội điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Diệu Hoa

Trước đó, trình bày tờ trình tại kỳ họp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Nguyễn Huy Cường cho biết, căn cứ các luật, thông tư, nghị định theo quy định, UBND TP. Hà Nội trình HĐND thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục thu hồi đất năm 2023; điều chỉnh giảm danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 trên địa bàn TP. Hà Nội.

Cụ thể, điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 28/NQ- HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành phố, gồm: 05 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 4,22ha và 05 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 với diện tích 10,81ha.

Điều chỉnh, bổ sung nội dung các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND thành phố, gồm: Điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 23 dự án với diện tích 55,57ha; Điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 01 dự án với diện tích 0,02ha; điều chỉnh tên dự án, loại đất, quy mô dự án, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi) tại 16 dự án. Bổ sung danh mục 370 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 1.911,25ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, các dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2023 của HĐND thành phố; các dự án sử dụng ngân sách cấp quận, huyện, thị xã do quận, huyện, thị xã bố trí; các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng năm 2023.

Theo báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố, việc rà soát danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất năm 2023 là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, quy định tại Luật Đất đai, Nghị định của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và yêu cầu thực tế của thành phố.

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất tiêu chí rà soát để điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, điều chỉnh giảm danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 như UBND thành phố đề xuất.

Trên cơ sở giải trình, tiếp thu của UBND thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị HĐND thành phố thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2023, điều chỉnh giảm danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2023 của thành phố Hà Nội đảm bảo đúng quy định.

Cùng ngày, HĐND TP. Hà Nội cũng thông qua Nghị quyết về danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.

Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố gồm 9 nội dung, bao gồm: Quan trắc môi trường thành phố Hà Nội (bao gồm quan trắc tự động và quan trắc thụ động); đo đạc, thành lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính; giám sát bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; xây dựng, vận hành và cập nhật cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của thành phố; xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố.../.