Theo thông báo của Công ty Viwaco, giá bán nước nước sinh hoạt cho đối tượng hộ gia đình sử dụng vào mục đích sinh hoạt sẽ tăng từ 5.573 m3 lên 5.973 đồng/m3 cho mức 10m3 đầu tiên. Mức từ 10m3 đến 20m3 giá bán sẽ tăng từ 6.820/m3 lên 7.052 đồng/m3 và mức trên 20m3 đến 30m3 tăng từ 8.410/m3 lên 8.669 đồng/m3; mức trên 30m3 sẽ tăng lên thành 15.929 đồng/m3.

Tính cả thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì giá thanh toán như sau: (Đơn vị tính: đồng/m3)

STT

Mức sử dụng nước sinh hoạt của hộ dân (m3/tháng/hộ gia đình)

Giá bán nước cũ

Giá bán nước mới từ 1/10

Thuế GTGT (5%)

Phí bảo vệ môi trường (10%)

Giá thanh toán

1

10m3 đầu tiên

5.773

5.973

298,65

597,30

6.869

2

Từ trên 10m3 đến 20m3

6.820

7.052

352,60

705,20

8.110

3

Từ trên 20m3 đến 30m3

8.410

8.669

433,45

866,90

9.969

4

Trên 30m3

15.384

15.929

796,45

1.592,90

18.318

Đối với nước sử dụng cho các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng đều có giá bán là 9.955 đồng/m3. Nước sử dụng cho các đơn vị sản xuất sẽ có giá bán 11.615 đồng/m3; nước sử dụng cho kinh doanh dịch vụ có giá là 22.068 đồng/m3.

Tính cả thuế giá trị gia tăng và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt thì giá thanh toán như sau: (Đơn vị tính: đồng/m3)

STT

Mục đích sử dụng

Giá bán nước từ 1/10

Thuế GTGT (5%)

Phí bảo vệ môi trường (10%)

Giá thanh toán

1

Nước sử dụng cho các cơ quan hành chính

9.955

497,75

995,50

11.448

2

Nước sử dụng cho các đơn vị sự nghiệp, dịch vụ công cộng

9.955

497,75

995,50

11.448

3

Nước sử dụng cho các đơn vị sản xuất

11.615

580,75

1.161,50

13.357

4

Nước sử dụng cho kinh doanh dịch vụ

22.068

1.103,40

2.206,80

25.378

Theo Công ty Viwaco, đối với khách hàng sử dụng nước với nhiều mục đích khác nhau, Viwaco sẽ căn cứ vào tình hình sử dụng nước thực tế, thống nhất tỷ lệ nước sử dụng cụ thể cho mỗi loại mục đích để áp giá nước phù hợp với từng mục đích sử dụng.

Bảng giá nước sạch áp dụng cho lượng nước sử dụng từ ngày 1.10.2015. Lượng nước khách hàng sử dụng trước ngày 1.10.2015 áp dụng theo giá nước cũ (Quyết định số 38 và 39/2013/QĐ-UBND ngày 19.9.2013 của UBND TP. Hà Nội)./.

H.C